Miten omaa ammatti-identiteettiään voi kehittää?

Ammatti-identiteetin kehittymiseksi Sinun on koettava työsi arvokkaaksi ja nähtävä oma työsi osana suurempaa kokonaisuutta. Ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta on tärkeää, että sinulla on tietoinen halu ja pyrkimys kehittyä työssäsi. Jokaisen työntekijän tulisi olla selvillä oman työnsä vaatimuksista ja omasta osaamisestaan, koska työssä onnistumiseen liittyy oleellisesti se, että työn vaatimukset vastaavat työntekijän osaamisen tasoa. Toisaalta on niin, että aina työ ei mahdollista kaikkien osaamisalueittesi käyttöä. Tällöin voit käyttää osaamistasi erilaisissa harrastuksissa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa.

Ammatti-identiteetin kehittäminen alkaa

- jo ammatinvalinnassa ja jatkuu
- koulutukseen hakeutumisessa sekä koulutuksen aikana,
- työelämässä työkokemusten kautta,
- ammattijärjestötoiminnassa,
- jatko- ja täydennyskoulutuksessa sekä
- oman aktiivisuuden mukaan.

Ammattiin samastuminen tapahtuu

- työnohjauksen,
- perehdyttämisen,
- riittävän jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä
- yrityksen toiminnan suunnittelun kautta.

Ammattijärjestön tehtävänä on

- tehdä itsensä tunnetuksi jo ammattiin opiskelun varhaisessa vaiheessa,
- luoda paikallisorganisaatiot,
- huolehtia, että työpaikan edustuselimiin saadaan oman alan henkilöitä,
- selkiyttää luottamusmiesjärjestelmää.
Ammattijärjestön merkitys on suuri koko työuran ajan, ja eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin. Työttömyysaikanakin kannattaa kuulua oman alansa ammattijärjestöön.

Oman aktiivisuuden kautta

- vältetään stereotyypin luomista omasta ammatista,
- vältetään kapeuttamasta ammatin toimenkuvaa,
- muodostuu asennoituminen työtehtävään,
- voidaan kokeilla luovasti jotakin uutta,
- etsiä vaikutusmahdollisuuksia sekä
- saada arvostusta muiden taholta omien aikaansaannosten kautta.

Miten ammatti-identiteetti muuttuu?

- kun käsitys itsestä muuttuu, käsitys ammatista muuttuu
- kun ammatti ja sen tehtävät muuttuvat, myös käsitys omasta asemasta ja viihtyvyydestä paranee

Työssä menestyminen - Artikkelit

Kategoriat